ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อ

คำนิยาม

 1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด ผู้ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0115545006761
 2. “ระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง ร้านค้าของบริษัทในรูปแบบแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า ที่เปิดเพื่อทำการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 3. “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการส่งคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามายังบริษัท และ/หรือ ได้รับการส่งสินค้าที่ทำการสั่งซื้อจากบริษัท
 4. “สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางระบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
 5. “ผู้เสียหาย” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก สินค้า บริการ และการใช้งานระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ หรือ การใช้งานช่องทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆของบริษัท หรือ การใช้งานจากช่องทางใดๆที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการดูแลอยู่
 6. “ผู้เรียกร้อง” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ได้ แต่ประสงค์จะยื่นข้อเรียกร้อง เสนอแนะ ต่อบริษัท
 7. “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าและสมาชิกสร้างขึ้นเพื่อให้จดจำข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อมูลสอบถามทางการตลาดเพื่อบริหารการรับข่าวสารจากทางบริษัท โดยจะมีการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้น
 8. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ และช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท
 9. “วันทำการ” หมายถึง วันทำงานของบริษัท โดยไม่ถือว่าวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคารเป็นวันทำการ และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่รัฐบาลประกาศ
 10. “ช่องทางอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง การสื่อสารใดๆที่ต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทในการสื่อสาร

การรับทราบ

 1. การใช้งานระบบและบริการต่างๆของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท การติดต่อผ่านโซเชี่ยลมีเดียต่างๆที่ทางบริษัทเป็นผู้ดูแลอยู่ รวมไปถึงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัท จะอยู่ภายใต้การตีความ และ การบังคับ ของราชอาณาจักรไทย และลูกค้าของบริษัท สมาชิก และบุคคลทั่วไป ที่เข้าใช้งานจะต้องยอมรับต่อเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียว
 2. บริษัทจะถือว่าการที่ลูกค้าเข้าใช้งานระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท หรือ ลูกค้าได้ทำการส่งคำสั่งซื้อมายังบริษัทผ่านช่องทางอื่นใดก็ตาม ลูกค้าได้ยอมรับข้อผูกพันและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ออกโดยบริษัท รวมไปถึงนโยบายและคำแนะนำการใช้งานต่างๆ ที่บริษัทได้กำหนดและชี้แจงไว้ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของบริษัท ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการสั่งซื้อ โดยบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบและได้ยอมรับข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายและคำแนะนำการใช้งานต่างๆที่บริษัทได้ให้ไว้ และ/หรือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
 3. ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ออกโดยบริษัท รวมไปถึงนโยบายและคำแนะนำการใช้งานต่างๆที่บริษัทได้ชี้แจงไว้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ได้นับตั้งแต่วันและเวลาที่บริษัทได้ออกข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายและคำแนะนำการใช้งาน ที่ออกใหม่เหล่านั้น
  บริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆในความผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดเตรียม เอกสาร หรือความผิดพลาดใดๆในการตอบรับคำสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจมีการแก้ไข
 4. บริษัทเป็นเพียงผู้แทนขายสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าและผู้นำเข้าสินค้าเท่านั้น โดยทำการขายผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และ ช่องทางอื่นๆตามแต่ที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิด และ/หรือ เยียวยาใดๆ ต่อลูกค้าและบุคคลอื่น แทนผู้ผลิตสินค้าและผู้นำเข้าสินค้า
 5. บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่บริษัทได้ให้ไว้บนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท และ ที่บริษัทได้ให้ไว้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และ ข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้กับสื่ออื่นใดก็ตามเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ บริษัทไม่ยืนยันว่ารายละเอียดเหล่านั้นครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือปราศจากความผิดพลาดใดๆ
 6. บริษัทอาจมีการทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัท ผ่านทางช่องทางอื่นๆ โดยมีข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา ส่วนลด การจัดส่งสินค้า การรับประกัน ที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างถึงหรืออ้างอิงในการสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่องทางอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสื่อดังกล่าวนั้นมิได้
 7. สกุลเงินที่ใช้ในการระบุราคาสินค้า และบริการต่างๆบนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท บริษัทจะใช้เป็นสกุลเงินบาทเป็นหลักเท่านั้น
 8. บริษัทมีสิทธิมอบหมาย หรือ ทำสัญญาช่วง ในการปฏิบัติงานของบริษัทส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งอาจเกี่ยวข้องและมีภาระผูกพันกับการซื้อขายกับลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ออกโดยบริษัท รวมไปถึงนโยบายและคำแนะนำการใช้งานต่างๆ ที
 9. บริษัทได้กำหนดและชี้แจงไว้ บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะมอบหมาย หรือ ทำสัญญาช่วงกับผู้ให้บริการรายใดก็ได้ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
  ลูกค้ามีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย
 10. ลูกค้าไม่สามารถร้องขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บหรืองดชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ได้ โดยราคาสินค้าและบริการที่บริษัทแสดงไว้บนร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัทจะเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
 11. ข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้แสดงเพื่อประกอบการขายอันรวมไปถึงรูปภาพต่างๆของสินค้าและบริการที่บริษัทได้จัดแสดงไว้บนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท ระบบโซเชี่ยลมีเดียต่างๆที่ทางบริษัทเป็นผู้ดูแลอยู่ เอกสารประกอบการขาย โปรโมชั่น และตามช่องทางอื่นๆที่เผยแพร่โดยบริษัท ข้อมูลเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทอาจเป็นได้ทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์เอง หรือ บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของตราสินค้า ผู้นำเข้า หรือ ตัวแทนจัดจำหน่าย ให้นำมาใช้เพื่อประกอบการขายและการประชาสัมพันธ์แล้ว