เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สายยางแบรนด์ SHIYODA

  • รับประกันคุณภาพสินค้า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ เฉพาะสินค้าที่บกพร่องจากวัสดุและกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเก็บใบดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
  • การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นข้อต่อ ล้อเก็บ และ สินค้าที่บกพร่องจากการใช้งาน
  • ระยะเวลาในการตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมและเปลี่ยนสินค้าประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่า เท่านั้น